Νέο Καταστατικό O.K.K.11-6-15

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (με διακριτικό τίτλο Ο.Κ.Κ.)
«ΚORINTHIAN KENNEL CLUB»ΑΡΘΡΟ 1o
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Σύλλογος μη κερδοσκοπικός, με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»
«ΚORINTHIANKENNELCLUB», με έδρα την Κόρινθο Κορινθίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σ Κ Ο Π Ο Σ
Σκοπός του Συλλόγου είναι:

α) Η βελτίωση, ανάπτυξη ,  καλλιέργεια και ευζωία των καθαρόαιμων φυλών σκύλων, που έχοντας χαρακτήρα κοινωφελή, αναπτύσσει την κυνοφιλία.
β) Η ανάπτυξη , βελτίωση ,διάδοση   αρχαίων Ελληνικών φυλών σκύλων.
γ) Η ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας και  εφαρμογή κανονισμών που αφορούν διαγωνισμούς και αγώνες των καθαρόαιμων σκύλων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
δ) Πρόκληση ενδιαφέροντος για την οργάνωση, συμμετοχή και διεξαγωγή : Μορφολογικών Εκθέσεων όλων των επιπέδων, διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων πρακτικού κυνηγίου και έρευνας κυνηγίου. Διεξαγωγή εξετάσεων εργασίας σε φυλές  εργασίας, αγώνες Agility και αγώνες Mondioring. Καθώς και ότι άλλο προβλέπει ο Κ.Ο.Ε. και ο Δ.Κ.Ο (FCI).
ε) Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και της συντροφικότητας που πρέπει να διέπει τη σχέση σκύλου και ιδιοκτήτη, καθώς και την διάδοση του αθλητισμού των σκύλων.
στ) Η νομική προστασία των εγγεγραμμένων σκύλων δια των ιδιοκτητών τους που είναι μέλη του συλλόγου.
ζ) Η καθοδήγηση, μέσω ειδικών  και επιστημόνων, της απαιτούμενης φροντίδας στην καταπολέμηση ασθενειών και διαφόρων κληρονομικών ανωμαλιών των καθαρόαιμων σκύλων.
η) Η επιμόρφωση των μελών σχετικά με την εκτροφή , εκπαίδευση , και αναπαραγωγή των καθαρόαιμων σκύλων.
θ) Η διάδοση και προώθηση με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό των ιδιοτήτων και της χρησιμότητας όλων των φυλών καθαρόαιμων σκύλων.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ
Οι σκοποί του Συλλόγου επιτυγχάνονται με κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα :

α) Με την εξεύρεση καταλλήλων χώρων  και εγκαταστάσεων για την εκπαίδευση ή την επίδειξη των ικανοτήτων των καθαρόαιμων σκύλων.
β) Με τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων για την πληρέστερη ενημέρωση των Μελών του Συλλόγου και γενικότερα των κυνοφίλων. Με την έκδοση εντύπων, τη δημοσίευση μελετών και άλλων κειμένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαδικτύου, που θα στοχεύουν στην προώθηση των επιδιώξεων του Συλλόγου .
γ) Με τη διοργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι εκδηλώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος (δ). Που θα διέπονται από τους εκάστοτε κανονισμούς του Κ.Ο.Ε.
δ) Με διαλέξεις, εκθέσεις, συναντήσεις, μελέτες, επιμορφωτικές προβολές, σεμινάρια, αγώνες. Με την ανάδειξη των σκοπών, δράσεων και εκδηλώσεων του Ο.Κ.Κ. μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου μας και εν γένει του διαδικτύου και κάθε άλλο κατάλληλο νόμιμο μέσο που προσφέρεται, όπως και τα σύγχρονα μέσα τηλεπικοινωνιών και μέσω διαδικτύου.
ε) Ο Σύλλογος μετέχει σε αγώνες ( πανελλήνιους, διασυλλογικούς, τοπικούς, φιλικούς, διεθνείς, κ.λ.π.) που γίνονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και είναι εγκεκριμένοι από αντίστοιχες διεθνείς οργανώσεις.
ζ) Ο σύλλογος αναγνωρίζει και θα συνεργάζεται με το επίσημο στην χώρα μας όργανο του Διεθνούς Κυνολογικού Οργανισμού (FCI), δηλαδή τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος, ως την ανώτερη κυνολογική αρχή στην Ελλάδα και αποδέχεται το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του καθώς και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών».

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΛΗ

1. ΕΙΣΟΔΟΣ
Τα Μέλη του Συλλόγου δύνανται να είναι Φυσικά Πρόσωπα τα οποία διακρίνονται σε : Αρωγά, Τακτικά και Επίτιμα.

α) Αρωγά Μέλη μπορούν να γίνουν, με σχετική αίτησή τους στο Σύλλογο άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτου εθνικότητας και αφού έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κυνόφιλοι, ιδιοκτήτες σκύλων και μη. Επίσης  όσοι αποδεχόμενοι τους σκοπούς του Συλλόγου, επιθυμούν να εργασθούν προς επίτευξη αυτών ή επιθυμούντες να συντελέσουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου, ενισχύουν αυτόν οικονομικώς, αποδεχόμενοι το Καταστατικό και τον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό αυτού. Τα Αρωγά Μέλη καταβάλουν πλήρη εγγραφή και συνδρομή, όπως τα Τακτικά Μέλη, έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις εκτός του ψηφίζει, εκλέγει και εκλέγεσθαι, τα οποία το έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη.
β) Τακτικά Μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη, επίσης μπορούν να γίνουν τα Αρωγά Μέλη με την συμπλήρωση ενός έτους(ημερομηνία εγγραφής) κατόπιν αιτήσεώς τους στον Όμιλο και μετά από πρόταση 2 (δύο), ήδη Τακτικών Μελών και εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει, θα ανακοινώνονται τα ονόματα των προτεινομένων νέων Τακτικών Μελών πριν τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη Γ.Σ. και εφ’ όσον δεν υπάρχει αντίρρηση για τα προτεινόμενα νέα Τακτικά Μέλη η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τις αιτήσεις. Κανένα Τακτικό Μέλος δεν μπορεί να προτείνει περισσότερα από 2 (δύο) Τακτικά Μέλη το χρόνο.
γ) Επίτιμα Μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι προσέφεραν ή όσοι δύνανται να προσφέρουν στο Σύλλογο με το κύρος, την προσωπικότητα και την δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάσθηκαν υπέρ των σκοπών του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσει η Γ.Σ. μετά από σύμφωνη γνώμη τους, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και μετά από πρόταση ή έγκριση του Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν μόνο δικαίωμα συμμετοχής και λόγου, μπορούν να παραιτηθούν από τον τίτλο τους και με αίτησή τους να γίνουν τακτικά μέλη.
Η αποχώρηση Μέλους, από το Σύλλογο είναι ελεύθερη.

2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
α) Κάθε Τακτικό ή Αρωγό Μέλος, οφείλει να καταβάλει στο Ταμείο του Συλλόγου, ως δικαίωμα εγγραφής το ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €). Εκτός του ποσού αυτού έχει την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής ποσού είκοσι ευρώ (20,00 €). Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατό να αυξομειώνονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Οι ετήσιες συνδρομές είναι καταβλητέες μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους.
β) Τα Μέλη που παραλείπουν τη συνδρομή τους μετά από ένα λογιστικό έτος, συνεπάγεται η διαγραφή τους μετά από ειδοποίηση για τακτοποίηση της οφειλής και απόφασης του Δ.Σ.Μέλη που διαγράφονται, δύνανται να επανεγγραφούν αφού ταχτοποιηθούν ταμειακώς.
γ) Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στη Γεν. Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου, εφ’ όσον είναι ταμειακά εντάξει την ημέρα της σύγκλησής της και μπορούν να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες.
δ) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Συλλόγου και δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις αυτού. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν την Νομοθεσία που ισχύει για τα σωματεία και τις υποδείξεις του Δ.Σ.

3 . ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
α) Κάθε μέλος που λειτουργεί αντίθετα ή εναντίων του άρθρου 2 & 3  και γενικά κάθε διάταξη του παρόντος ή δεν συμμορφώνεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί σωματείων , διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
β) Η μη συμμετοχή Τακτικού Μέλους, σε τρεις συνεχόμενες Τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, έχει αυτόματα ως συνέπεια την απώλεια της ιδιότητος του μέλους αυτού ως τακτικού, η οποία πιστοποιείται από το Δ.Σ. Εξαιρούνται οι απόντες για κυνολογικούς λόγους ήτοι: συμμετοχή σε εκθέσεις μορφολογίας, εξετάσεις εργασίας, εθνικές ομάδες, ως Κριτές, εντός ή εκτός Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή, το κωλυόμενο μέλος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  την Γ.Σ., πριν την έναρξή της.


ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Οι πόροι του  Συλλόγου είναι :
α) Τα δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών του.
β) Η κάθε εισφορά για την προαιρετική συμμετοχή σκύλων ιδιοκτησίας των μελών και μη μελών, σε Κυνολογικές Εκδηλώσεις (Εκθέσεις, Εξετάσεις και Αγώνες Εργασίας κ.λ.π., που διοργανώνει ο Σύλλογος.
γ) Κάθε άλλη προαιρετική εισφορά των μελών του Συλλόγου.
δ) Τυχόν δωρεές των μελών ή τρίτων προς τον Σύλλογο, καθώς και κάθε είδους χορηγίες μελών ή τρίτων για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και, εν γένει, των σκοπών του Συλλόγου.
ε) Κληρονομία που τυχόν ήθελε καταληφθεί υπέρ του Συλλόγου.
στ) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της τυχόν περιουσίας του.
ζ) Έσοδα από ενδεχόμενη διοργάνωση λαχειοφόρου αγοράς, χορού ή οποιασδήποτε άλλης εκδήλωσης που θα διοργανώνει ο Σύλλογος, στο πλαίσιο των σκοπών του, καθώς και από την ανάπτυξη ή συμμετοχή του Συλλόγου σε ερευνητικά ή επιστημονικά προγράμματα.
η) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 

2.α) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διανομή των εσόδων ή του πλεονάσματος της περιουσίας του Συλλόγου στα μέλη του.
β) Τα κεφάλαιατου συλλόγου διατίθενται μόνον κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. που καταγράφει  στα πρακτικά του και για τους σκοπούς αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ο Σύλλογος  ανακηρύσσει ευεργέτες του, εκείνους οι οποίοι του προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση ή περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα του συλλόγου είναι : α)  Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) η Γενική Συνέλευση των μελών, γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η θητεία του Δ.Σ είναι διετής και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ διενεργούνται από τον Ιανουάριο μέχρι τον μηνά Μάιο κάθε δευτέρου έτους.

1. Ο Σύλλογος  διοικείται από επταμελές (7 μελή) Διοικητικό Συμβούλιο με τρία  (3) αναπληρωματικά μέλη του,αποτελούμενο από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο , Γενικό Γραμματέα, Ταμία καιτρία (3) μέλη. Ως μελή του Δ.Σ μπορούν να εκλεγούν μονό τακτικά μελή πουέχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
2. Εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, συνέρχεται το νέο Δ.Σ, με πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τους προαναφερόμενους, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
3.Το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία, όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μελή του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου, ενεργώντας συλλογικά. αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη, επιτρεπόμενη από το Νόμο και το Καταστατικό, εκτός της ακίνητης περιουσίας και εκείνες , για  τις  οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση . Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει και υποβάλλει προς αυτήν την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον προϋπολογισμό του επομένου, μεριμνά για την συγκέντρωση των πόρων του Συλλόγου και για την επωφελή τους εκμετάλλευση.
5. Το Δ.Σ του συλλόγου , έχει το δικαίωμα, κατόπιν επίσημης απόφασης του να διορίζει αντιπροσώπους σε υπερκείμενα σωματεία (Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες), καθώς και σε κάθε περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας.
6.Το Δ.Σ συγκαλούμενο από τον πρόεδρο συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το μηνά, έκτακτα δε, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Δύναται ένα ή περισσότερα κωλυόμενα  μέλη να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάζεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και με απόφαση τουΔ.Σ αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.Κενές θέσεις Συμβούλων,  που έχουν δημιουργηθεί για οποιονδήποτε λόγο πληρούνται από τους αναπληρωματικούς και με τη σειρά εκλογής τους.
7.Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μειωθεί σε πέντε ( 5 ) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωματικοί, συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
8. α)Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σύλλογο από μελή του Δ.Σ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
β) Ο σύλλογος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία ( ή σε ηλεκτρονική μορφή).

1. Μητρώο μελών
2. Βιβλίο εσόδων - εξόδων
3. Πρακτικό συνεδριάσεων Γ.Σ.
4. Πρακτικό συνεδριάσεων Δ.Σ.
5. Βιβλίο πρωτόκολλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων
6. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και υλικού , καθώς επίσης και
α. Γραμμάτια είσπραξης
β. Εντάλματα πληρωμής
γ. Αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής και ότι άλλο χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία του.

9.Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ του συλλόγου είναι τιμητική και άμισθη . Στα μελή του Δ.Σ όταν μετακινούνται εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιαδήποτε υπηρεσίας στον σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τους τις σχέσεις και είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Δ.Σ όλες τις ενέργειες του. Συγκαλεί με απόφασης του Δ.Σ τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Σε επείγουσες περιπτώσεις συγκαλεί Γ.Σ και χωρίς απόφασης του Δ.Σ. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του συμβουλίου, υποχρεώνεται δε να συγκαλεί αυτό και έκτακτα αν το ζητήσουν τρεις (3) από τους συμβούλους. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου, δίνει εντολή στον ταμία με απόφασης του Δ.Σ για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου κάθε έγγραφο και γενικά φροντίζει για την προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου και των σκοπών του.
2. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο στα καθήκοντα του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και τούτον ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από την πλειοψηφία του.
3. Ο γενικός γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γ.Σ. και του Δ.Σ, υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου. Τον γενικό γραμματέα  κωλυόμενο αντικαθιστά ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.
4.  Ο Ταμίας έχει την ταμειακή διαχείριση του Συλλόγου, κάνει εισπράξεις και πληρωμές, εκδίδοντας υποχρεωτικά τριπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται και από τον Πρόεδρο, τηρεί και διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Συλλόγου ενημερώνοντας το Δ.Σ. και ενεργεί ο ίδιος ή ο Πρόεδρος, τις τυχόν καταθέσεις και αναλήψεις από Τράπεζες . Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να αναθέσει καθήκοντα Βοηθού Ταμία σε υπάλληλο του Συλλόγου. Συντάσσει τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς με τη βοήθεια του λογιστή, που συνυπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. και υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση. Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ., με απόφαση αυτού.ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ημέρα της εκλογής του Δ.Σ., μαζί με τα Μέλη του εκλέγεται από τη Γ.Σ. Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά Μέλη της, η θητεία της οποίας είναι διετής, όπως και του Δ.Σ. Την επομένη της εκλογής της, η Επιτροπή αυτή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου, του προϋπολογισμού και ισολογισμού του, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών, που είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

1. Λόγοι και προϋποθέσεις των πειθαρχικών ποινών και κυρώσεων κατά των μελών , είναι η παράβαση των νόμων και του καταστατικού, των κανονισμών αυτού, η κακή ή ανάρμοστη συμπεριφορά αυτών στο Δ.Σ. Αρμόδιο για την επιβολή των ποινών είναι το Δ.Σ του Συλλόγου.
2.Για μελή του Συλλόγου οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) Η εγγραφή επίπληξη.
β) Η προσωρινή στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε εκδηλώσεις του συλλόγου.
γ) Η οριστική αποβολή.                                                                                                                                 
3. Κατά των μελών του Δ.Σ την πειθαρχική εξουσία για τους προαναφερθέντες λόγους ασκεί η ΓενικήΣυνέλευση Μελών, η οποία επιβάλλει ανάλογα με τη βαρύτητα τουπαραπτώματος τις ποινές  α)  Προσωρινή στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής στιςσυνεδριάσεις του Δ.Σ.                          
β)  Έκπτωση από το αξίωμα                                                                                                                    
γ)  Οριστική  αποβολή  από το Σύλλογο.                                                                                                 
4.Κανένα μέλος του σωματείου δεν τιμωρείται πριν απολογηθεί, καλούμενο για το σκοπό αυτό εγγράφως από το Δ.Σ. Το μέλος στο όποιο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής, έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ. Σ. να υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης, η οποία εκδικάζεται στην πρώτη Γ.Σ, με κατάθεση αυτής, η οποία πρωτοκολλείται στο Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ του συλλόγου, μετά από αίτηση του αιτούντος, έχει δικαίωμα να αναστείλει την απόφαση, μέχρι την πρώτη Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, για όλα τα θέματα που τον αφορούν. Συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο, μέχρι μήνα Μάιο, με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή η Εξελεγκτική Επιτροπή, ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει Μελών του Σωματείου, με έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, οπότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που ανακοινώνεται στα Μέλη 10 ημέρες πριν τη σύγκλησή της και που αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου. Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς νεότερη πρόσκληση, μετά από 7 (επτά) ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα και υπάρχει απαρτία, με όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Συμμετέχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη, τις εργασίες όμως αυτής δύνανται να παρακολουθήσουν και τα Αρωγά και Επίτιμα Μέλη, άνευ δικαιώματος ψήφου και
μόνο με το δικαίωμα λόγου.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, εκτός από αντίθετη περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν, όταν είναι παρόντα σ’ αυτήν τουλάχιστον το 50% συν 1 των ταμειακώς εντάξει Μελών. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει τακτικό μέλος του Συλλόγου, που εκλέγεται μόλις αρχίσει η συνεδρίασή της, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και δεν έχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με ανάταση της χειρός, εκτός αν αποφασισθεί ως αναγκαία η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. έχει την νικούσα ψήφο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου. Στις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται η παρουσία των μισών συν ενός τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Για την μεταβολή όμως του σκοπού του Συλλόγου, απαιτείται σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα η παμψηφία των μελών του, οπότε τα απόντα μέλη συναινούν εγγράφως. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Δ.Σ. για έγκριση η Έκθεση Πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και ο Προϋπολογισμός, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή και του Δ.Σ. μπορούν να συσταθούν ειδικές Επιτροπές Μελών, για την μελέτη και προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στη διάλυση του Συλλόγου, πρέπει να διορίζονται δύο εκκαθαριστές σε περίπτωση δε μη διορισμού τους, σαν εκκαθαριστές θεωρούνται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συλλόγου, των οποίων οι ευθύνες και το έργο τους προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2. Σε περίπτωση διαλύσεως, η περιουσία του Συλλόγου., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, περιέρχεται σε άλλο νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στην προαγωγή της κυνοφιλίας ή ζωοφιλίας ή της προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Απαγορεύεται η διανομή στα μέλη του Συλλόγου., τυχόν πλεονάσματος της περιουσίας του που ήθελε προκύψει από την εκκαθάρισή του.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Κάθε δύο (2) χρόνια, μέχρι το μήνα Μάιο η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα Μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Δ.Σ., τουλάχιστον πέντε 5  ημέρες προ των αρχαιρεσιών. Οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, όλα τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, σε ένα και μόνο ψηφοδέλτιο. Κάθε Μέλος δικαιούμενο ψήφου εκλέγει τα πρόσωπα της προτιμήσεώς του, θέτοντας δίπλα στο όνομά τους σταυρό, δικαιούται δε να βάλει έως τόσους σταυρούς προτιμήσεως, όσος και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών. Δηλαδή για το Δ.Σ. μέχρι επτά (7) και για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι τρία (3). Ψηφοδέλτια με διαγραφές και άλλα σημάδια χαρακτηριστικά, που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, κηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση άκυρα. Από τα Μέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, θεωρούνται επιτυχόντα και εκλεγόμενα, εκείνα που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Τα τρία (3) επόμενα σε αριθμό ψήφων Μέλη, θεωρούνται εκλεγέντα ως αναπληρωματικά. Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη.
2. Για την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κατά την έναρξη της διαδικασίας των Αρχαιρεσιών, τριμελής  Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Μοιράζει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή τους, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Για όλα αυτά, συντάσσει ειδικό πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις Αρχαιρεσίες, συγκροτείται σε Σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα, είναι στρογγυλή, αναγράφει τον τίτλο του Συλλόγου (ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) την χρονολογία ίδρυσης , αναπαριστά έναν σκύλο και ένα κίονα σε κιονόκρανο Κορινθιακού ρυθμού, στα δυο πλευρικά τόξα υπάρχουν δάφνες. Τίθεται  δίπλα στα ονόματα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, σε όλα τα έγγραφα του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο
1. Ο Σύλλογος μπορεί να μετέχει σε σύνδεση ή ένωση περισσοτέρων Σωματείων ή Συλλόγων για την επιδίωξη κοινών συμφερόντων και σκοπών, εκδηλώσεων και όσα αναγράφονται στο άρθρο (2) παράγραφος (δ) του παρόντος , καθώς και σε άμεση συνεργασία με τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος, διατηρώντας συγχρόνως την διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια
2. Απαγορεύεται η εξάρτηση του Συλλόγου από οποιοδήποτε Κυνοφιλικό ή άλλο Σύλλογο ή Σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο
Ότι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, θεωρείται ρυθμιζόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο
Το παρόν Καταστατικό που περιέχει 17 Άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση  της 11ης Ιουνίου 2015 και θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων & Συλλόγων του Πρωτοδικείου Κορίνθου.Το πρόγραμμα της έκθεσης


Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της έκθεσης που θα διεξαχθεί στις 08 και 09 Ιουνίου στην Κόρινθο.


Στίβοι / Rings


Δείτε πληροφορίες για τους στίβους της έκθεσης που θα διεξαχθεί στις 08 και 09 Ιουνίου στην Κόρινθο.


Κόστος Συμμετοχής / Fees

Ο χώρος της έκθεσης
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Focus On Web